Make your own free website on Tripod.com

Labah-labah dan al-Quran:

Firman Allah Subhanahu Wata'ala bermaksud:

"Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba (labah-labah) yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba (labah-labah) kalau mereka mengetahui". (Surah Al'ankabuut: 41)


Rujukan: 
Al-Quran dan Terjemahnya,
Mujamma' al-Malik Fahd Li Thiba'at al-Mush-haf,
Asy-Syarif Medinah Munawwarah, P.O. Box 6262, 
Kerajaan Saudi Arabia.
Tahun 1419H.


Biologi Labah-labah


Serangga dan al-Quran

[kutubkhanah serangga]